ماجرای نیمروز

۰ بازدید

۱۱۱دقیقه سال تولید :۱۳۹۵ ساخت کشور: ایران

تاریخی سیاسی

با برکناری بنی صدر؛ سران مجاهدین خلق وارد فاز نظامی و براندازی نظام می شوند. آنها با ترور شخصیت های مهم سیاسی و همچنین ایجاد ناامنی و آشوب سعی در ضربه زدن به نظام دارند. حال این وظیفه نیروهای امنیتی کشور است تا سران مجاهدین را به دام اندازند و آرامش را به شهرها بازگرداند.

مشابه
دیدگاه کاربران